Németh Kálmán Emlékház

2151 Fót, Béke u. 31.

(+36) 27 358 130

(+36) 70 331 9236

Balogh Dávid: Németh Kálmán restaurálása a Nyírbátori Minorita Templomban

Balogh Dávid írása


A magyarországi kora barokk oltárművészet unikális emlékei Nyírbátoron a Minorita Templomban találhatók. A későgótikus egyhajós teremtemplom hálóboltozata alatt páratlan művészeti értékeket figyelhetünk meg. A Krucsay, illetve a Pócsi oltárok Eperjesen készültek, míg a főoltár, a Pieta, Szent Anna mellékoltárok, és a szószék Lőcsén. A templomot Báthory István erdélyi vajda kezdte el építtetni 1480-ban. Közel száz év múlva a templomot feldúlták, kifosztották, felgyújtották, majd ezt követően helyreállították.

Az épületben található oltárok a II. világháborúban megsérültek, így az Országos Műemléki Felügyelőség Németh Kálmánt kérte fel, aki két ütemben restaurálta a templomban található összes oltárt és a szószéket is az 1950-es években. Ez egy nagyszabású, több évig elhúzódó munkálat volt, melyben több szakember működött közre a szobrászművész-restaurátor irányítása alatt.

Minorita Templom, Nyírbátor

I.ütem a Krucsay-oltár restaurálása:

A Passió-oltárnak is nevezett alkotást Krucsay János kisvárdai várkapitány, földesúr és második felesége, Pogány Borbála készíttette 1731-ben. Krucsay lelkiismeretfurdalásból első feleségének, Tolvay Borbálának emlékére állíttatta az oltárt, amiért – hűtlenséggel vádolva – kivégeztette. Az oltár Krisztus szenvedésének tíz jelenetét mutatja be összesen harminc alak segítségével. A szenvedéstörténet az Olajfák hegyét felidéző térdelő Jézus alakjával indul az oltár bal oldalán. Ezt követően szintén a bal oldalon az ostorozás jelenete látható, majd kétoldalt a Jézus kigúnyolása jelenet. Középen az „Ecce homo” Pilátussal kiegészülve, alatta Krucsay János és Pogány Borbála címere helyezkedik el. A jobb oldalon a keresztvitel látható, jobb sarkán a keresztrefeszítés, míg középen a kálvária található. A predellán egy barlangszerű mélyedésre hasonlító üregben Krisztus élettelen teste figyelhető meg, míg az oltár tetején a feltámadt Jézus alakja vörös lepelben emelkedik az égbe.

Németh Kálmán a Krucsay-oltár restaurálása közben, 1955

A Németh Kálmán Emlékház adattárában fellelhető iratok legkorábbi említése a Krucsay-oltár restaurálásával kapcsolatban egy 1952.06.13-i keltezésű jelentés Németh Kálmántól, akit a Műemléki Osztály felkért, hogy a Nyírbátori Minorita Templomban keletkezett tűz által okozott károkat állapítsa meg. A tűzkárok felsorolásán túl az oltárok további sérüléseit is megjegyzete:

  • a faanyagban a gomba és szuvasodás kártétele csekély
  • az illesztések és csapok megereszkedtek (ezek meghúzásra szorulnak)
  • szobortöredékek visszahelyezése eredeti helyükre
  • az oltárokat vastag por, korom, piszok fedi – alapos tisztításra van szükség
  • az oltárok szerkezetének alapos vizsgálatára van szükség – ehhez kellő állványozás és felszerelés szükséges

Németh Kálmán leírása szerint a fentebb említett munkálatok 20-24 napot vennének igénybe.

Németh Kálmán a Krucsay-oltár restaurálása közben, 1955

Duklai László a Nyírbátori Minorita Templom plébánosa Németh Kálmánnak 1954.02.12-én írt levelében aggodalmát fejezi ki a tekintetben, hogy az állványozást nehezen lehet megoldani. Egyben köszöni, hogy elvállalta a Passió-oltár restaurálását. Az évek során Németh Kálmán jó barátságot ápolt Duklai Lászlóval, erről több levelük is tanúskodik.

Németh Kálmán és Duklai László, Nyírbátor, 1957.08.20.

Duklai László 1954.07.31-én írt levelében köszönetét fejezi ki az Építészeti Tanácsnak, hogy „a templomunkban levő, híres műemléket, a Krucsay féle „Szenvedő Oltárt” rendbe hozatta. Ez a hazai és európai viszonylatban is kiváló értékű mű évszázados portól borítva, alaposan megkopva bizony már igen szomorú látványt nyújtott.” Továbbá megköszöni Németh Kálmánnak, hogy „az oltár megtisztítása, felújítása, színeinek felfrissítése nagyszerűen sikerült. (…) Németh Kálmán szobrászművész végezte, kiváló szaktudással, alapos hozzáértéssel és lelkiismeretes buzgósággal. Művészkeze nyomán az eddig rejtett szépségek előtűntek és az egész nagyszerű oltáron megkapó harmónia gyönyörködtet bennünket. (…) Bár szerkezeti szempontból az oltár alaposabb átépítést igényel még, amit minden bizonnyal a közeljövő tervei közé fog iktatni az Építészeti Tanács, a jelen állapot is elmélyült és szakértő tudás munkájának az eredménye. Németh Kálmán szobrászművésznek is ezúton hálás, elismerő köszönetünket fejezzük ki.”

A Nyírbátori Római Katolikus plébánia október 23-i ülésén köszönetét fejezte ki az Országos Műemléki Tanácsnak, Németh Kálmánnak és munkatársainak, hogy a Krucsay-féle Szenvedő oltárt szakszerűen megerősítette: ,,a korhadt farészeket kicserélve, azokat újakkal pótolta, az összes szobrokat áttisztította és színeiben s állagában felújította, úgy hogy az oltár most újra régi szépségében ékeskedik.”

Németh Kálmán 1955.09.06-án kelt levelében lejegyezte az oltáron végzett munkálatait:

  • a kapott faanyagot az oltárba megosztva beépítette.
  • a II. világháború során megsérült oltár alépítménye elkorhadt és azt teljes szélességében új anyaggal kicserélte
  • az összeomlással fenyegető életveszélyes oltárt szerkezetében megerősítette
  • számos törött és hiányos belső szerkezeti részt, továbbá a külső díszítőelemeit, úgymint profil, kötő, csiga, dob, szekrény, fülke, ornamentális és figurális részeit új fával kijavította, illetve pótolta

Németh Kálmán a Krucsay-oltár restaurálása közben, 1955

II.ütem Főoltár, mellékoltárok és a szószék:

A lehetőségekhez mérten a Nyírbátori Minorita Templomban található oltárok restaurálásának második ütemére 1957-ben került sor. Ez az ütem nagyobb előkészítést és több szakember bevonását követelte, melynek szakszerű irányítására szintén Németh Kálmánt kérték fel. A főoltár állványozása is hatalmas feladatnak ígérkezett.

1957.06.12-én kelt árajánlatában az Építésügyi Minisztérium Műemléki Osztályának (Entz Gézának) címzett levelében Németh Kálmán leírja, hogy milyen feltételekkel vállalja a restaurálást. Az oltárokat múzeumi, illetve műemléki szempontok szerint állítja helyre, tisztítás, törött vagy korhadt szerkezeti részek kicserélése, faállag konzerválása (aranyozás, festés vagy egyéb pótlások nélkül). A három hónapos munkát négy állandó szakemberrel együtt végzi el.

A Nyírbátori Minorita Templom főoltára, 1957

Főoltár:

A tizenkét méter magas főoltár közepén Szent Ferenc stigmatizációja látható, melyet Szent Péter és Szent Pál szobrai vesznek körül. A festményt két csavart oszlop keretezi. A szinteket egymástól golyvázott párkány választja el. Feljebb a Szentlélek eljövetelét ábrázoló festmény látható, melyet Szent Ferenc és Szent Antal szobrai kereteznek. A párkány két szélén Keresztelő Szent János és Szent András alakja figyelhető meg. A következő szinten ovális keretben az Áldó Atyaisten ovális alakú festménye látható. Kétoldalt Szent Klára és Szent Erzsébet szobra. Az oltárt Mihály arkangyal koronázza, aki letaszítja a Sátánt az égből a pokolba.

A Nyírbátori Minorita Templom főoltára felállványozva, előtte Németh Kálmán és munkatársai, Duklai László plébánossal, 1957

 

Németh Kálmán egyik munkatársával a Nyírbátori Minorita Templom főoltárának restaurálásakor, 1957

 

Mellékoltárok:

Szent Anna oltár:

Anyaga festett fa, középső félköríves mezőben Szent Anna a gyermek Máriával. Párkányát csavart oszloppár tartja, melynek belső oldalán szent András és Szent Sebestyén szobra áll. Az oltár felső szintjének közepén Szent Klára látható egy festményen, körülötte Szent Krisztina és Cortonai Szent Margit szobrai. Az oromzatot  Imre  herceg  alakja koronázza meg.

Szent Anna oltár, Nyírbátor, Minorita Templom

Szent Anna oltár részlet, Nyírbátor, Minorita Templom

 

Németh Kálmán munkatársaival a Szent Anna oltár restaurálása közben, 1957

 

Németh Kálmán munkatársával a Szent Anna oltár restaurálása közben, 1957

Piéta oltár:

Szerkezetét tekintve a Szent Anna oltárral megegyező. A középmezőben Mária látható, amint ölében fiát, Jézust tartja. Őket fogja közre Szent István vértanú és Szent István magyar király. Legfelül Szent József szobra látható.

Németh Kálmán lelkes munkatársaival, Ember Veronikával és Móricz Margittal három hónapon át dolgoztak együtt az oltárok helyreállításán: a faragványok megtisztításán, az oltárépítmények megszilárdításán, a szobrok méhviasszal, s terpentines átitatással való konzerválásán, a hiányos elemek pótlásán. Németh Kálmán szaktudásának köszönhetően menekültek meg a pusztulástól a magyarországi kora barokk oltárművészet kiemelkedő emlékei.

Díszes növényornamenitka


Felhasznált irodalom:

Németh Kálmán Emlékház adattárában található iratok és dokumentumok.

Szóljon hozzá!

A hozzászóláshoz belépés szükséges.